Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word which is stressed differentlyfrom the rest.

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word which is stressed differently from the rest.

  1. prefer

  2. profile

  3. promote

  4. regret

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

B.profile Trọng âm của từ có 2 âm tiết Giải thích: prefer /prɪˈfɜː(r)/ profile /ˈprəʊfaɪl/ promote /prəˈməʊt/ regret /rɪˈɡret/ Câu B trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, còn lại là thứ 2

B.profile

Trọng âm của từ có 2 âm tiết
Giải thích:
prefer /prɪˈfɜː(r)/ profile /ˈprəʊfaɪl/
promote /prəˈməʊt/ regret /rɪˈɡret/
Câu B trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, còn lại là thứ 2

2

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of thefollowing questions. If I were in charge, I ..............things differently.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG