Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the underlined word or phrase in eachsentence that needs correcting. They have made a lot of progress until the country became independent.

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the underlined word or phrase in each sentence that needs correcting.

They have made a lot of progress until the country became independent.

  1. a lot of

  2. until

  3. became

  4. independent

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

B.until Giới từ, liên từ Giải thích: Sửa: until => since until: cho đến khi since: kể từ khi Từ “since” được coi là một dấu hiệu của thì hiện tại hoàn thành. Ta có since + mốc thời gian hoặc since + mệnh đềquá khứ đơn. Tạm dịch: Họ đã đạt được rất nhiều tiến bộ kể từ khi đất nước độc lập.

B.until

Giới từ, liên từ

Giải thích:
Sửa: until => since until: cho đến khi since: kể từ khi
Từ “since” được coi là một dấu hiệu của thì hiện tại hoàn thành. Ta có since + mốc thời gian hoặc since + mệnh đề quá khứ đơn.
Tạm dịch: Họ đã đạt được rất nhiều tiến bộ kể từ khi đất nước độc lập.

1

Câu hỏi tương tự

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions. Urbanization degrades the environment, according to convent...

21

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG