Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the followingquestions. The way in which we work has............. a complete transformation in the past decade.

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

The way in which we work has............. a complete transformation in the past decade.

  1. undercovered

  2. undertaken

  3. undergone

  4. underdone

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

C.undergone Từ vựng Giải thích: A. undercover (v): giấu giếm B. undertake (v): làm; cam đoan C. undergo (v): trải qua D. underdo (v): làm ít Cụm từ: undergo a transformation: thay đổi Tạm dịch: Cách mà chúng tôi làm việc đã thay đổi hoàn toàn trong thập kỷ qua.

C.undergone

Từ vựng
Giải thích:
A. undercover (v): giấu giếm B. undertake (v): làm; cam đoan
C. undergo (v): trải qua D. underdo (v): làm ít
Cụm từ: undergo a transformation: thay đổi
Tạm dịch: Cách mà chúng tôi làm việc đã thay đổi hoàn toàn trong thập kỷ qua.

1

Câu hỏi tương tự

Read the following passage and blacken the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following questions. Foot racing is a popular activity in the United States...

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG