Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each ofthe following questions. Joey put all his money on the lottery, which was his big mistake.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.

Joey put all his money on the lottery, which was his big mistake.

  1. Joey shouldn't have put all his money on the lottery.

  2. Joey needn't have put all his money on the lottery.

  3. Joey may not have put all his money on the lottery.

  4. Joey can't have put all his money on the lottery.

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

A.Joeyshouldn't have put all his money on the lottery. shouldn't have Ved/ V3: đáng lẽ không nên làm nhưng đã làm needn't have Ved/ V3: đáng lẽ không cần làm nhưng đã làm may not have Ved/ V3: chắc là đã không làm gì can't have Ved/ V3:chắc đã không làm gì Tạm dịch: Joey đặt tất cả tiền của mình vào xổ số, đó là sai lầm lớn của anh ấy.= Joey đáng lẽ không nên đặt tất cả tiền của mình vào xổ số. B. Joey đáng lẽ không cần đặt tất cả tiền của mình vào xổ số. => sai về nghĩa C. Joey chắc là đã không Joe đặt tất cả tiền của mình vào xổ số. => sai về nghĩa D. Joey không thể nào đã đặt tất cả tiền của mình vào xổ số. => sai về nghĩa

A.Joey shouldn't have put all his money on the lottery.

shouldn't have Ved/ V3: đáng lẽ không nên làm nhưng đã làm 
needn't have Ved/ V3: đáng lẽ không cần làm nhưng đã làm may 
not have Ved/ V3: chắc là đã không làm gì can't have Ved/ V3: chắc đã không làm gì
Tạm dịch: Joey đặt tất cả tiền của mình vào xổ số, đó là sai lầm lớn của anh ấy.= Joey đáng lẽ không nên đặt tất cả tiền của mình vào xổ số.
B. Joey đáng lẽ không cần đặt tất cả tiền của mình vào xổ số. => sai về nghĩa
C. Joey chắc là đã không Joe đặt tất cả tiền của mình vào xổ số. => sai về nghĩa
D. Joey không thể nào đã đặt tất cả tiền của mình vào xổ số. => sai về nghĩa

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning toeach of the following questions. I couldn’t help admiring the way he managed to finish the p...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG