Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of thefollowing questions from 8 to 19. It is claimed that new nuclear power plants _____to be safer than the current ones are soon built.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions from 8 to 19.

It is claimed that new nuclear power plants _____to be safer than the current ones are soon built.

  1. to design

  2. designing

  3. designed

  4. are designed

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

C.designed Mệnh đề quan hệ rút gọn Giải thích: Rút gọn mệnh đề quan hệ: lược bỏ đại từ quan hệ, động từ tobe (nếu có) và dùng: - Cụm Ving nếu chủ động - Cụm V.p.p nếu bị động Câu gốc: It is claimed that new nuclear power plants which are designed to be safer than the current ones are soonbuilt. Câu rút gọn: It is claimed that new nuclear power plants designed to be safer than the current ones are soon built. Tạm dịch: Người ta tuyên bố rằng các nhà máy điện hạt nhân mới được thiết kế để an toàn hơn so với các nhà máyhiện tại sẽ sớm được xây dựng.

C.designed

Mệnh đề quan hệ rút gọn
Giải thích:
Rút gọn mệnh đề quan hệ: lược bỏ đại từ quan hệ, động từ tobe (nếu có) và dùng:
- Cụm Ving nếu chủ động
- Cụm V.p.p nếu bị động
Câu gốc: It is claimed that new nuclear power plants which are designed to be safer than the current ones are soon built.
Câu rút gọn: It is claimed that new nuclear power plants designed to be safer than the current ones are soon built.
Tạm dịch: Người ta tuyên bố rằng các nhà máy điện hạt nhân mới được thiết kế để an toàn hơn so với các nhà máy hiện tại sẽ sớm được xây dựng.

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the followingquestions. If I ______ it was a formal party, I wouldn't have worn my old jeans and a jumpe...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG