Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other threein the position of primary stress in each of the following questions.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

  1. contact

  2. concert

  3. constant

  4. concern

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

D.concern Trọng âm từ có 2 âm tiết Giải thích: A. contact /ˈkɒntækt/ B. concert /ˈkɒnsət/ C. constant /ˈkɒnstənt/ D. concern /kənˈsɜːn/ Quy tắc: Danh từ, tính từ có 2 âm tiết trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất; động từ có 2 âm tiết trọng âm rơi vào âmtiết thứ hai. Trọng âm đáp án D vào âm tiết thứ hai, còn lại vào âm tiết thứ nhất.

D.concern

Trọng âm từ có 2 âm tiết
Giải thích:

A. contact /ˈkɒntækt/ B. concert /ˈkɒnsət/
C. constant /ˈkɒnstənt/ D. concern /kənˈsɜːn/
Quy tắc: Danh từ, tính từ có 2 âm tiết trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất; động từ có 2 âm tiết trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai.
Trọng âm đáp án D vào âm tiết thứ hai, còn lại vào âm tiết thứ nhất.

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of thefollowing questions. As television programmes become more popular, they seem to g...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG