Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of thefollowing questions. - Jean: “Why didn't you tell me about the plans for the merge?” - Jack: “I would have told you ...........”

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

- Jean: “Why didn't you tell me about the plans for the merge?”
- Jack: “I would have told you ...........”

  1. if you asked me to

  2. had you asked me to

  3. you had asked to me

  4. you were asking me

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

B.had you asked me to Câu điều kiện loại 3 Giải thích: Cấu trúc câu điều kiện loại 3: If + S + had V.p.p, S + would have V.p.p Đảo ngữ: Had + S + V.p.p, S + would have V.p.p S+ ask + O + to V: yêu cầu ai làm gì

B.had you asked me to

Câu điều kiện loại 3
Giải thích:
Cấu trúc câu điều kiện loại 3: If + S + had V.p.p, S + would have V.p.p
Đảo ngữ: Had + S + V.p.p, S + would have V.p.p S + ask + O + to V: yêu cầu ai làm gì

1

Câu hỏi tương tự

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions. There is a common trend for people to indulge in leisure ac...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG