Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to show the underlined part that needs correction. The best defense against tsunamis are early warning that allows people to seek higher ground .

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to show the underlined part that needs correction.

The best defense against tsunamis are early warning that allows people to seek higher ground.

  1. ground

  2. against

  3. are

  4. seek

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

C.are Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ Giải thích: Cụm chủ ngữ của câu: The best defense against tsunamis Trong đó, chủ ngữ chính là “defense” => danh từ đếm được số ít => dùng động từ tobe “is”. Sửa: are => is Tạm dịch: Cách phòng chống sóng thần là cảnh báo sớm cho phép mọi người tìm kiếm chỗ đất cao hơn.

C.are

Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ
Giải thích:
Cụm chủ ngữ của câu: The best defense against tsunamis
Trong đó, chủ ngữ chính là “defense” => danh từ đếm được số ít => dùng động từ tobe “is”.
Sửa: are => is
Tạm dịch: Cách phòng chống sóng thần là cảnh báo sớm cho phép mọi người tìm kiếm chỗ đất cao hơn.

1

Câu hỏi tương tự

You should take .............. your shoes when you go into the temple. A. of B. off C. on D. with

7

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG