Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each ofthe following questions. He didn't pay attention to what I said.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of  the following questions. 

 He didn't pay attention to what I said.

  1. He had no intention of talking to me.

  2. He didn‟t hear me even though I was saying to him. 

  3. He took no notice of my words. 

  4. He didn't pay attention because I didn‟t say a word.

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

C.He took no notice of my words. not pay attention to sth: chú tâm, để ý, lắng nghe kĩ,…= take no notice of sth A. Anh ấy không có ý định nói chuyện với tôi. B. Anh ấy không nghe thấy tôi mặc dù tôi đang nói với anh ấy. C. Anh ấy không chú ý đến lời nói của tôi. D. Anh ấy không chú ý vì tôi đã không nói một lời nào.Các phƣơng án A, B, D không cùng nghĩa với câu gốc. Tạm dịch: Anh không chú ý đến những gì tôi nói.

C.He took no notice of my words.

not pay attention to sth: chú tâm, để ý, lắng nghe kĩ,…= take no notice of sth
A. Anh ấy không có ý định nói chuyện với tôi.
B. Anh ấy không nghe thấy tôi mặc dù tôi đang nói với anh ấy.
C. Anh ấy không chú ý đến lời nói của tôi.
D. Anh ấy không chú ý vì tôi đã không nói một lời nào.Các phƣơng án A, B, D không cùng nghĩa với câu gốc.
Tạm dịch: Anh không chú ý đến những gì tôi nói.

2

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the best answer to each of the following questions. Peter is much ______ his brother.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG