Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of thefollowing questions. There was plenty of time. She________

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

There was plenty of time. She________

  1. mustn't have hurried

  2. must not hurry

  3. needn't have hurried

  4. couldn't have hurried

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

C.needn't have hurried Needn't have P2: diễn tả hành động lẽ ra không cần thực hiện trong quá khứ nhưng đã được thực hiện=> Chọn C Tạm dịch: Đã có nhiều thời gian. Đáng lẽ ra cô ấy không cần phải vội

C.needn't have hurried

Needn't have P2: diễn tả hành động lẽ ra không cần thực hiện trong quá khứ nhưng đã được thực hiện => Chọn C
Tạm dịch: Đã có nhiều thời gian. Đáng lẽ ra cô ấy không cần phải vội

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to theunderlined word(s) in each of the following questions from 7 to 8: Sometimes she does not agree ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG