Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of thefollowing questions from 35 to 48. .................what she prepared for the job interview, Megan didn't pass it.

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions from 35 to 48.

.................what she prepared for the job interview, Megan didn't pass it.

  1. Despite of

  2. In spite of

  3. Though

  4. However

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

B.In spite of Mệnh đề nhượng bộ Giải thích: Despite/ In spite of + N/ V.ing = Though + S + V: mặc dù However: Tuy nhiên “What + S + V” là mệnh đề danh từ => Dùng “Despite/ In spite of” Tạm dịch: Bất chấp những gì cô ấy chuẩn bị cho buổi phỏng vấn xin việc, Megan đã không vượt qua nó.

B.In spite of

Mệnh đề nhượng bộ
Giải thích:
Despite/ In spite of + N/ V.ing = Though + S + V: mặc dù

However: Tuy nhiên
“What + S + V” là mệnh đề danh từ => Dùng “Despite/ In spite of”
Tạm dịch: Bất chấp những gì cô ấy chuẩn bị cho buổi phỏng vấn xin việc, Megan đã không vượt qua nó.

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the underlined word or phrase in each sentencethat needs correcting. Air pollution, together with littering, are causing many problems ...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG