Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the followingquestions from 35 to 48. When Carol............ last night, I ...........my favorite show on television.

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions from 35 to 48.

When Carol............ last night, I ...........my favorite show on television.

  1. called / was watching

  2. had called / watched

  3. called / have watched

  4. was calling / watched

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

A.called / was watching Sự hòa hợp về thì Giải thích: Trong quá khứ, một sự việc đang diễn ra thì sự việc khác xen vào: + Sự việc đang diễn ra chia ở thì quá khứ tiếp diễn: S + was/were + V.ing => was watching + Sự việc xen vào chia ở thì quá khứ đơn: S + V.ed => called Tạm dịch: Tối qua, khi Carol gọi thì tôi đang xem chương trình yêu thích của mình trên tivi.

A.called / was watching

Sự hòa hợp về thì
Giải thích:
Trong quá khứ, một sự việc đang diễn ra thì sự việc khác xen vào:
+ Sự việc đang diễn ra chia ở thì quá khứ tiếp diễn: S + was/were + V.ing => was watching
+ Sự việc xen vào chia ở thì quá khứ đơn: S + V.ed => called
Tạm dịch: Tối qua, khi Carol gọi thì tôi đang xem chương trình yêu thích của mình trên tivi.

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence which has the same meaningas the given one. We have to cancel our project due to lack of capital.

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG