Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to show the underlined part that needs correction. In China, Japan and other Oriental countries, where tea is national drink, people almost add never sugar totheir tea.

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to show the underlined part that needs correction.

In China, Japan and other Oriental countries, where tea is national drink, people almost add never sugar to their tea.

  1. other

  2. where

  3. almost

  4. never sugar

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

D.never sugar Trạng từ chỉ tần suất Giải thích: Vị trí của trạng từ chỉ tần suất: trước động từ thường, sau trợ động từ, và sau động từ “tobe”. Sửa: add never => never add Tạm dịch: Ở Trung Quốc, Nhật Bản và các nước phương Đông khác, nơi trà là thức uống quốc gia, mọi người hầu nhưkhông bao giờ thêm đường vào trà.

D.never sugar

Trạng từ chỉ tần suất
Giải thích:
Vị trí của trạng từ chỉ tần suất: trước động từ thường, sau trợ động từ, và sau động từ “tobe”.
Sửa: add never => never add
Tạm dịch: Ở Trung Quốc, Nhật Bản và các nước phương Đông khác, nơi trà là thức uống quốc gia, mọi người hầu như không bao giờ thêm đường vào trà.

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to theunderlined word(s) in each of the following questions. Teletext is continuously sent out at all ti...

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG