Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to completeeach of the following exchanges. Tom is apologizing to Peter for being late. - Tom: “Sorry, I'm late, Peter. My car has broken down on the way here.” - Peter: “___________________”

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to complete each of the following exchanges.
Tom is apologizing to Peter for being late.
- Tom: “Sorry, I'm late, Peter. My car has broken down on the way here.”
- Peter: “___________________”

  1. No, I wouldn't mind at all.

  2. Not on my account.

  3. That's all right.

  4. Well, it's worth a try.

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

C.That's all right. Ngôn ngữ giao tiếp Giải thích: Tom đang xin lỗi Peter vì tới muộn - Tom: “Xin lỗi tôi tới muộn, Peter. Xe của tôi bị hỏng trên đường tới đây” - Peter: “ _____” A. Không, tôi không bận tâm tí nào B. Không phải vấn đề của tôi C. Không sao đâu D. Ừ, nó đáng thử

C.That's all right.

Ngôn ngữ giao tiếp
Giải thích:
Tom đang xin lỗi Peter vì tới muộn
- Tom: “Xin lỗi tôi tới muộn, Peter. Xe của tôi bị hỏng trên đường tới đây”
- Peter: “ _____”
A. Không, tôi không bận tâm tí nào B. Không phải vấn đề của tôi
C. Không sao đâu D. Ừ, nó đáng thử

1

Câu hỏi tương tự

Choose the sentence that best rewrites the one given The doctor told him not to talk during the meditation.

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG