Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction ineach of the following questions from 45 to 47. The plant leaf has vascular tissues just as the stem and the root does .

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in  each of the following questions from 45 to 47.
The plant leaf has vascular tissues just as the stem and the root does.

  1. does

  2. just as

  3. stem

  4. leaf

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

A.does Tạm dịch: Lá cũng có những vi mạch giống nhưthân và rễ.

A.does

Tạm dịch: Lá cũng có những vi mạch giống như thân và rễ.

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to theunderlined word(s) in each of the following questions. The adhesive qualities of this new substance ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG