Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the followingquestions. The head teacher has asked me to take the new boy under my ................and look after him.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.
 The head teacher has asked me to take the new boy under my ................and look after him.

  1. sleeves

  2. arm

  3. wing

  4. cloak

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

C.wing Cụm từ Giải thích: Ta có cụm “take sb under your wing” (v): bảo vệ, chăm sóc ai Tạm dịch: Giáo viên chủ nhiệm đã yêu cầu tôi bảo vệ cậu bé mới và chăm sóc cậu ấy.

C.wing

Cụm từ
Giải thích: Ta có cụm “take sb under your wing” (v): bảo vệ, chăm sóc ai
Tạm dịch: Giáo viên chủ nhiệm đã yêu cầu tôi bảo vệ cậu bé mới và chăm sóc cậu ấy.

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions. Tome denied breaking the teacher's laptop.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG