Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the followingquestions. Nobody took any _______of the warning and they went swimming in the contaminated water.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Nobody took any _______of the warning and they went swimming in the contaminated water.

  1. regard

  2. recognition

  3. notice

  4. attention

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

C.notice “take notice of sth”: chú ý đến cái gì Tạm dịch: Không ai đã chú ý đến cảnh báo và họ đã đi bơi ở chỗ nước bị ô nhiễm

C.notice

“take notice of sth”: chú ý đến cái gì
Tạm dịch: Không ai đã chú ý đến cảnh báo và họ đã đi bơi ở chỗ nước bị ô nhiễm

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines the pair ofsentences given in each of the following questions. His academic record at high school was poo...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG