Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheer to indicate the correct answer to each of the followingquestions. Show me the house.....................

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheer to indicate the correct answer to each of the following questions.

Show me the house.....................

  1. where they are living in

  2. which they are living

  3. where they are living there

  4. where they are living

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

D.where they are living Mệnh đề quan hệ Giải thích: Đại từ quan hệ “where” dùng để thay thế từ chỉ nơi chốn, thường thay cho “there”....N (place) + WHERE + S + V ....(WHERE = ON / IN / AT + WHICH) Tạm dịch: Cho tôi xem cái nhà mà họ đang ở đi.

D.where they are living

Mệnh đề quan hệ
Giải thích:
Đại từ quan hệ “where” dùng để thay thế từ chỉ nơi chốn, thường thay cho “there” ....N (place) + WHERE + S + V .... (WHERE = ON / IN / AT + WHICH)
Tạm dịch: Cho tôi xem cái nhà mà họ đang ở đi.

1

Câu hỏi tương tự

My parents saw me ............. at the railway station. A. with B. up C. of D. off

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG