Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheer to indicate the correct answer to each of thefollowing questions. We.............. on the beach now if we hadn't missed the plane.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheer to indicate the correct answer to each of the following questions.

We.............. on the beach now if we hadn't missed the plane.

  1. will lie

  2. could be lying

  3. will be lying

  4. might have lain

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

B.could be lying Câu điều kiện Giải thích: Ta dùng câu điều kiện hỗn hợp (giữa loại 2 và loại 3) để diễn tả một hành động trong quá khứ ảnh hưởng đến hiệntại Cấu trúc: If + mệnh đề quá khứ hoàn thành, S + would/could + V +... Tạm dịch: Bây giờ chúng ta có thể nằm trên bãi biển nếu chúng ta không lỡ máy bay.

B.could be lying

Câu điều kiện
Giải thích:
Ta dùng câu điều kiện hỗn hợp (giữa loại 2 và loại 3) để diễn tả một hành động trong quá khứ ảnh hưởng đến hiện tại
Cấu trúc: If + mệnh đề quá khứ hoàn thành, S + would/could + V +...
Tạm dịch: Bây giờ chúng ta có thể nằm trên bãi biển nếu chúng ta không lỡ máy bay.

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the best answer to each of the followingquestions. If you have any problem, please call Ann. She'll always .............a sympathetic e...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG