Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheer to indicate the correct answer to each of the followingquestions. The world's biodiversity is declining at an unprecedented rate, which makes wildlife...................

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheer to indicate the correct answer to each of the following questions.

The world's biodiversity is declining at an unprecedented rate, which makes wildlife...................

  1. prosperous

  2. perfect

  3. vulnerable

  4. remained

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

C.vulnerable Từ vựng Giải thích: A. prosperous (adj): thịnh vượng B. perfect (adj): hoàn hảo C. vulnerable (adj): dễ bị tổn thương D. remained (adj): vẫn còn Tạm dịch: Đa dạng sinh học của thế giới đang suy giảm với tốc độ chưa từng thấy, khiến động vật hoang dã dễ bị tổnthương.

C.vulnerable

Từ vựng
Giải thích:
A. prosperous (adj): thịnh vượng B. perfect (adj): hoàn hảo
C. vulnerable (adj): dễ bị tổn thương D. remained (adj): vẫn còn

Tạm dịch: Đa dạng sinh học của thế giới đang suy giảm với tốc độ chưa từng thấy, khiến động vật hoang dã dễ bị tổn thương.

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction ineach of the following question. A food additive is any chemical that food manufactures intent...

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG