Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheer to indicate the correct answer to each of thefollowing questions. The narrow streets were lined with............ shops.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheer to indicate the correct answer to each of the following questions.

The narrow streets were lined with............ shops.

  1. bright-lit

  2. brightly-lit

  3. brightly-lightning

  4. bright-litting

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

B.brightly-lit Ta có “trạng từ-quá khứ phân từ” tạo thành một tính từ brightly-lit (a): sáng rực Tạm dịch: Những con đường hẹp được xếp nối bằng những cửa hàng rực rỡ.

B.brightly-lit

Ta có “trạng từ-quá khứ phân từ” tạo thành một tính từ
brightly-lit (a): sáng rực
Tạm dịch: Những con đường hẹp được xếp nối bằng những cửa hàng rực rỡ.

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of thefollowing questions. All applications to courses at tertiary institutions are made through UCAS, a ce...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG