Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheer to indicate the correct answer to each of the followingquestions. Africa has always had a large migratory population because of war and ..................famine.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheer to indicate the correct answer to each of the following questions.

Africa has always had a large migratory population because of war and ..................famine.

  1. a

  2. an

  3. the

  4. Ø

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

d.Ø Mạo từ Giải thích: Đối với danh từ chung chung không đếm được (famine: nạn đói) không cần dùng mạo từ. Tạm dịch: Châu Phi luôn có một dân số di cưlớn vì chiến tranh và nạn đói.

d.Ø

Mạo từ
Giải thích:
Đối với danh từ chung chung không đếm được (famine: nạn đói) không cần dùng mạo từ.
Tạm dịch: Châu Phi luôn có một dân số di cư lớn vì chiến tranh và nạn đói.

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction ineach of the following questions. Rose didn't mean insulting Jack, but he took her comments am...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG