Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheer to indicate the correct answer to each of thefollowing questions. My older brother is extremely fond of astronomy, he seems to............ a lot ofpleasure from observing the stars.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheer to indicate the correct answer to each of the following questions.

My older brother is extremely fond of astronomy, he seems to............ a lot of pleasure from observing the stars.

 

  1. possess

  2. seize

  3. reach

  4. derive

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

D.derive Giải thích: possess (v): có, chiếm hữu, ám ảnh seize (v): nắm lấy, chộp lấy reach (v): với tới derive (v): thu được, có được Tạm dịch: Anh trai tôi cực kỳ thích thiên văn học, anh ấy dường nhưcó được rất nhiều niềm vui từ việc quan sátcác vì sao.

D.derive

Giải thích:
possess (v): có, chiếm hữu, ám ảnh seize (v): nắm lấy, chộp lấy
reach (v): với tới derive (v): thu được, có được
Tạm dịch: Anh trai tôi cực kỳ thích thiên văn học, anh ấy dường như có được rất nhiều niềm vui từ việc quan sát các vì sao.

1

Câu hỏi tương tự

Read the following passage and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the mostsuitable response to complete each of following exchanges. John: “Well it was nice talking to you,...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG