Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheer to indicate the correct answer to each of thefollowing questions. The children had to.......... in the principal's office after they took part in a fight.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheer to indicate the correct answer to each of the following questions.

The children had to.......... in the principal's office after they took part in a fight.

  1. hit the right notes

  2. beat around the bush

  3. play second fiddle

  4. face the music

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

D.face the music Giải thích: hit the right note (v): làm việc một cách đúng đắn, hợp lí beat around the bush (v): nói vòng vo play second fiddle (v): đóng vai phụ, ở thế yếu hơn face the music (v): lãnh trách nhiệm, phê bình, hoặc hình phạt Tạm dịch: Những đứa trẻ phải chịu hình phạt trong văn phòng hiệu trưởng sau khi chúng tham gia vào một cuộcđánh nhau.

D.face the music

Giải thích:
hit the right note (v): làm việc một cách đúng đắn, hợp lí
beat around the bush (v): nói vòng vo
play second fiddle (v): đóng vai phụ, ở thế yếu hơn
face the music (v): lãnh trách nhiệm, phê bình, hoặc hình phạt
Tạm dịch: Những đứa trẻ phải chịu hình phạt trong văn phòng hiệu trưởng sau khi chúng tham gia vào một cuộc đánh nhau.

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the best answer to each of the followingquestions. If you have any problem, please call Ann. She'll always .............a sympathetic e...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG