Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheer to indicate the correct answer to each of the followingquestions. The students' plan for a musical show to raise money for charity received _____support from theschool administrators.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheer to indicate the correct answer to each of the following questions.

The students' plan for a musical show to raise money for charity received _____support from the school administrators.

  1. warm–hearted

  2. light–hearted

  3. whole–hearted

  4. big–hearted

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

C.whole–hearted Từ vựng Giải thích: A. warm–hearted (adj): tốt bụng, giàu tình cảm B. light–hearted (adj): vui vẻ, vô tư C. whole–hearted (adj): hào hiệp, đại lượng D. big–hearted (adj): toàn tâm toàn ý, một lòng một dạ Tạm dịch: Kế hoạch của một sinh viên cho một chương trình âm nhạc để quyên góp tiền cho một tổ chức từ thiện đãnhận được sự hỗ trợ toàn diện từ các quản trị viên trường học.

C.whole–hearted

Từ vựng
Giải thích:
A. warm–hearted (adj): tốt bụng, giàu tình cảm
B. light–hearted (adj): vui vẻ, vô tư
C. whole–hearted (adj): hào hiệp, đại lượng
D. big–hearted (adj): toàn tâm toàn ý, một lòng một dạ
Tạm dịch: Kế hoạch của một sinh viên cho một chương trình âm nhạc để quyên góp tiền cho một tổ chức từ thiện đã nhận được sự hỗ trợ toàn diện từ các quản trị viên trường học.

1

Câu hỏi tương tự

Read the following passage and blacken the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following questions. Foot racing is a popular activity in the United States...

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG