Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheer to indicate the correct answer to each of the followingquestions. As we walked past, we saw John.................. his car.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheer to indicate the correct answer to each of the following questions.

As we walked past, we saw John.................. his car.

  1. repairing

  2. to be repairing

  3. repair

  4. being repairing

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

A.repairing Cấu trúc “see” Giải thích: see sb doing sth: thấy ai đang làm gì (chứng kiến hành động đang diễn ra tức thời) see sb do sth: thấy ai đã làm gì(chứng kiến toàn bộ quá trình của hành động) Tạm dịch: Khi chúng tôi đi qua, chúng tôi thấy John đang sửa xe của anh ấy.

A.repairing

Cấu trúc “see”
Giải thích:
see sb doing sth: thấy ai đang làm gì (chứng kiến hành động đang diễn ra tức thời) see sb do sth: thấy ai đã làm gì (chứng kiến toàn bộ quá trình của hành động)
Tạm dịch: Khi chúng tôi đi qua, chúng tôi thấy John đang sửa xe của anh ấy.

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to theunderlined word(s) in each of the following questions. How on earth could they do away with a lov...

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG