Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheer to indicate the sentence that best combines eachpair of sentences in the following questions. She gave in her notice. She planned to start her new job in January

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheer to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.
She gave in her notice. She planned to start her new job in January

  1. She gave in her notice, plan to start her new job in January

  2. She gave in her notice with a view to starting her new job in January

  3. Her notice was given in with an aim to start her new job in January

  4. Her notice was given in order for her to start her new job in January

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

B.She gave in her notice with a view to starting her new job in January Liên từ Tạm dịch: Cô đã nộp đơn thôi việc. Cô dự định bắt đầu công việc mới vào tháng 1. A. Cô đã nộp đơn thôi việc, dự định bắt đầu công việc mới vào tháng 1. B. Cô đã nộp đơn thôi việc với mục đích bắt đầu công việc mới vào tháng 1. C. Đơn thôi việc của cô đã được nộp với mục đích bắt đầu công việc mới vào tháng 1. D. Đơn thôi việc của cô đã được nộp để cô ấy bắt đầu công việc mới vào tháng 1. Câu A, C, D không phù hợp về nghĩa.

B.She gave in her notice with a view to starting her new job in January

Liên từ
Tạm dịch:
Cô đã nộp đơn thôi việc. Cô dự định bắt đầu công việc mới vào tháng 1.
A. Cô đã nộp đơn thôi việc, dự định bắt đầu công việc mới vào tháng 1.
B. Cô đã nộp đơn thôi việc với mục đích bắt đầu công việc mới vào tháng 1.
C. Đơn thôi việc của cô đã được nộp với mục đích bắt đầu công việc mới vào tháng 1.
D. Đơn thôi việc của cô đã được nộp để cô ấy bắt đầu công việc mới vào tháng 1.
Câu A, C, D không phù hợp về nghĩa.

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction ineach of the following questions. Rose didn't mean insulting Jack, but he took her comments am...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG