Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheer to indicate the correct answer to each of thefollowing questions. I didn't like the town at first, but I grew............. it eventually.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheer to indicate the correct answer to each of the following questions.

I didn't like the town at first, but I grew............. it eventually.

  1. loving

  2. to be loved

  3. to love

  4. to be loving

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

C.to love Ta có cụm “to grow to do sth” (v): dần bắt đầu làm cái gì Tạm dịch: Ban đầu tôi không thích thị trấn này, nhưng cuối cùng tôi cũng thích nó.

C.to love

Ta có cụm “to grow to do sth” (v): dần bắt đầu làm cái gì
Tạm dịch: Ban đầu tôi không thích thị trấn này, nhưng cuối cùng tôi cũng thích nó.

1

Câu hỏi tương tự

Read the passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each ofthe questions. In today's competitive world, what responsible parents would not want t...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG