Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheer to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to theunderlined word(s) in each of the following questions. Many political radicals advocated that women should not be discriminated on the basic of theirsex.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheer to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

Many political radicals advocated that women should not be discriminated on the basic of their sex.
 

  1. openly criticized

  2. rightly claimed

  3. publicly said

  4. protested

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

D.protested Từ trái nghĩa Giải thích: advocate (v): ủng hộ A. openly criticized: công khai chỉ trích B. rightly claimed: tuyên bố thẳng thắn C. publicly said: công khai nói D. protested: phản đối=> advocated >< protested Tạm dịch: Nhiều người cực đoan chính trị ủng hộ rằng phụ nữ không nên bị phân biệt đối xử dựa trên giới tính của họ.

D.protested

Từ trái nghĩa
Giải thích:
advocate (v): ủng hộ
A. openly criticized: công khai chỉ trích B. rightly claimed: tuyên bố thẳng thắn
C. publicly said: công khai nói D. protested: phản đối => advocated >< protested

Tạm dịch: Nhiều người cực đoan chính trị ủng hộ rằng phụ nữ không nên bị phân biệt đối xử dựa trên giới tính của họ.

1

Câu hỏi tương tự

You should take .............. your shoes when you go into the temple. A. of B. off C. on D. with

7

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG