Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheer to indicate the correct answer to each of thefollowing questions. More out-of-school activities are expected to be incorporated in the new school _____ proposedby Ministry of Education and Training.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheer to indicate the correct answer to each of the following questions.

More out-of-school activities are expected to be incorporated in the new school _____ proposed by Ministry of Education and Training.

 

  1. curriculum

  2. handout

  3. agenda

  4. schedule

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

A.curriculum Từ vựng Giải thích: curriculum (n): chương trình giảng dạy handout (n): bản thông cáo agenda (n): chương trình nghị sự schedule (n): chương trình, thời gian biểu Tạm dịch: Nhiều hoạt động ngoài trường dự kiến sẽ được đưa vào chương trình giảng dạy mới do Bộ Giáo dục vàĐào tạo đề xuất.

A.curriculum

Từ vựng
Giải thích:
curriculum (n): chương trình giảng dạy handout (n): bản thông cáo
agenda (n): chương trình nghị sự schedule (n): chương trình, thời gian biểu
Tạm dịch: Nhiều hoạt động ngoài trường dự kiến sẽ được đưa vào chương trình giảng dạy mới do Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất.

2

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word which is stressed differentlyfrom the rest.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG