Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheer to indicate the correct answer to each of thefollowing questions. Most teenagers go through a rebellious _____for a few years but they soon grow out of it.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheer to indicate the correct answer to each of the following questions.

Most teenagers go through a rebellious _____for a few years but they soon grow out of it.

  1. duration

  2. stint

  3. phase

  4. span

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

D.span Giải thích: duration (n): thời gian stint (n): phần việc phase (n): kỳ, tuần trăng span (n): khoảng thời gian Tạm dịch: Hầu hết thanh thiếu niên trải qua một giai đoạn nổi loạn trong một vài năm nhưng họ sớm lớn lên khỏinó.

D.span

Giải thích:
duration (n): thời gian stint (n): phần việc
phase (n): kỳ, tuần trăng span (n): khoảng thời gian
Tạm dịch: Hầu hết thanh thiếu niên trải qua một giai đoạn nổi loạn trong một vài năm nhưng họ sớm lớn lên khỏi nó.

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the followingquestions. If I ______ it was a formal party, I wouldn't have worn my old jeans and a jumpe...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG