Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheer to indicate the sentence that best completes each ofthe following exchanges. Charlott is feeling umwell and has to see the doctor, Ben. - Ben: “Do you have a temperature?” - Charlotte: “............. .”

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheer to indicate the sentence that best completes each of the following exchanges.

Charlott is feeling umwell and has to see the doctor, Ben.
- Ben: “Do you have a temperature?” - Charlotte: “............. .”

  1. Yes I think so. It's been a bit high.

  2. I have a sore back.

  3. What seems to be the problem?

  4. I need a prescription, please.

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

A.Yes I think so. It's been a bit high. Văn hoá giao tiếp Tạm dịch: Charlott đang cảm thấy không khoẻ và phải gặp bác sĩ, Ben. Ben: “Bạn có bị sốt không?” Charlotte: “ .............”. A. Có, tôi nghĩ vậy. Sốt hơi cao. B. Tôi bị đau lưng. C. Điều gì có vẻ là vấn đề? D. Tôi cần một đơn thuốc.

A.Yes I think so. It's been a bit high.

Văn hoá giao tiếp
Tạm dịch:
Charlott đang cảm thấy không khoẻ và phải gặp bác sĩ, Ben.
Ben: “Bạn có bị sốt không?”
Charlotte: “ .............”.
A. Có, tôi nghĩ vậy. Sốt hơi cao. B. Tôi bị đau lưng.
C. Điều gì có vẻ là vấn đề? D. Tôi cần một đơn thuốc.

2

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning toeach of the following questions from 48 to 50. The room is too small for us to play music in.

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG