Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheer to indicate the correct answer to each of the followingquestions. I caught ................of a lion lying under the tree, and my heart jumped.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheer to indicate the correct answer to each of the following questions.

I caught ................of a lion lying under the tree, and my heart jumped.

  1. view

  2. sight

  3. look

  4. scene

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

B.sight Thành ngữ Giải thích: catch sight of sth/sb : bắt gặp Tạm dịch: Tôi đã bắt gặp một con sưtử nằm dưới một cái cây, tim tôi đập loạn xạ.

B.sight

Thành ngữ
Giải thích: catch sight of sth/sb : bắt gặp
Tạm dịch: Tôi đã bắt gặp một con sư tử nằm dưới một cái cây, tim tôi đập loạn xạ.

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the followingquestions from 35 to 48. It's important to project a(n) _______ image during the interview.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG