Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheer to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to theunderlined word(s) in each of the following questions. Researchers have found that people are sleeping almost two fewer hours a night than they were in the1960s, and our health is deteriorating as a result.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheer to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.
 Researchers have found that people are sleeping almost two fewer hours a night than they were in the 1960s, and our health is deteriorating as a result.

  1. improving

  2. degrading

  3. purifying

  4. elevating

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

B.degrading Từ vựng, từ đồng nghĩa Giải thích: deteriorate (v): hưhỏng, làm xấu đi improve (v): cải thiện, nâng cao degrade (v): xuống cấp, xấu đi, giảm giá trị purify (v): lọc sạch; làm trong elevate (v): nâng lên, nâng cao=> deteriorate = degrade Tạm dịch: Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng mọi người đang ngủ ít hơn gần hai tiếng mỗi đêm so với nhữngnăm 1960 và kết quả là sức khỏe của chúng ta đang xấu đi.

B.degrading

Từ vựng, từ đồng nghĩa
Giải thích:
deteriorate (v): hư hỏng, làm xấu đi
improve (v): cải thiện, nâng cao degrade (v): xuống cấp, xấu đi, giảm giá trị
purify (v): lọc sạch; làm trong elevate (v): nâng lên, nâng cao => deteriorate = degrade
Tạm dịch: Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng mọi người đang ngủ ít hơn gần hai tiếng mỗi đêm so với những năm 1960 và kết quả là sức khỏe của chúng ta đang xấu đi.

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the followingquestions. If I ______ it was a formal party, I wouldn't have worn my old jeans and a jumpe...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG