Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheer to indicate the correct answer to each of thefollowing questions. In Hawaii it is _____to greet visitors to the country with a special garland of flowers.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheer to indicate the correct answer to each of the following questions.

In Hawaii it is _____to greet visitors to the country with a special garland of flowers.

  1. unaccustomed

  2. accustomed

  3. customary

  4. customized

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

C.customary Từ vựng unaccustomed (a): bất thường, không bình thường accustomed (a): thường lệ, quen thuộc; accustomed to sth/doing sth: quen với cái gì/làm gì customary (a): theo thường lệ customized (customize, customized, customized) (v): tuỳ chỉnh Tạm dịch: Ở Hawaii, người ta thường chào đón du khách đến đất nước này bằng một vòng hoa đặc biệt.

C.customary

Từ vựng
unaccustomed (a): bất thường, không bình thường
accustomed (a): thường lệ, quen thuộc;
accustomed to sth/doing sth: quen với cái gì/làm gì
customary (a): theo thường lệ
customized (customize, customized, customized) (v): tuỳ chỉnh
Tạm dịch: Ở Hawaii, người ta thường chào đón du khách đến đất nước này bằng một vòng hoa đặc biệt.

1

Câu hỏi tương tự

The people ....... live next door keep having all-night parties. A. which B. who C. whom D. whose

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG