Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheer to indicate the underlined part that needs correctionin each of the following questions. Walking reduces depression and anxiety, lessens stress , s elf-esteem is raise d, and increases energy.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheer to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Walking reduces depression and anxiety, lessens stress, self-esteem is raised, and increases energy.

  1. self-esteem is raised

  2. Walking

  3. lessens stress

  4. depression

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

A.self-esteem is raised Chủ động bị động Giải thích:Sửa: self-esteem is raised => raises self-esteem Trong câu này đang sử dụng dạng chủ động, các vế còn lại đều sử dụng dạng “động từ + danh từ”, cho nên ở phầnnày không thể tự dưng đổi thành bị động. Tạm dịch: Đi bộ làm giảm trầm cảm và lo lắng, giảm căng thẳng, tăng lòng tự trọng và tăng năng lượng.

A.self-esteem is raised

Chủ động bị động
Giải thích: Sửa: self-esteem is raised => raises self-esteem
Trong câu này đang sử dụng dạng chủ động, các vế còn lại đều sử dụng dạng “động từ + danh từ”, cho nên ở phần này không thể tự dưng đổi thành bị động.
Tạm dịch: Đi bộ làm giảm trầm cảm và lo lắng, giảm căng thẳng, tăng lòng tự trọng và tăng năng lượng.

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of thefollowing questions. As television programmes become more popular, they seem to g...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG