Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheer to indicate the most suitable response to complete each ofthe following exchanges. Nancy and James are talking about their school days. – Nancy: "I think school days are the best time of our lives." – James: " ................ We had sweet memories together then."

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheer to indicate the most suitable response to complete each of the following exchanges.
 Nancy and James are talking about their school days.
– Nancy: "I think school days are the best time of our lives."
– James: " ................ We had sweet memories together then."

  1. Absolutely

  2. That's nonsense

  3. I'm afraid so

  4. I doubt it

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

A.Absolutely Ngôn ngữ nói Giải thích: Nancy và James đang nói về những ngày đi học của họ. – Nancy: "Tớ nghĩ rằng những ngày đi học là thời gian đẹp nhất trong cuộc sống của chúng ta." – James: " ...... Chúng ta đã có những kỷ niệm ngọt ngào cùng nhau." A. Hoàn toàn đúng B. Điều đó thật vớ vẩn C. Tớ e là nhưvậy D. Tớ nghi ngờ điều đó

A.Absolutely

Ngôn ngữ nói
Giải thích:
Nancy và James đang nói về những ngày đi học của họ.
– Nancy: "Tớ nghĩ rằng những ngày đi học là thời gian đẹp nhất trong cuộc sống của chúng ta."
– James: " ...... Chúng ta đã có những kỷ niệm ngọt ngào cùng nhau."
A. Hoàn toàn đúng B. Điều đó thật vớ vẩn
C. Tớ e là như vậy D. Tớ nghi ngờ điều đó

2

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines the pair ofsentences given in each of the following questions. His academic record at high school was poo...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG