Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheer to indicate the underlined part that needs correctionin each of the following questions. I n a survey of suburban homeowners, a lawn-mowe r was rated one of the most important equipments .

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheer to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

In a survey of suburban homeowners, a lawn-mower was rated one of the most important equipments.

  1. a lawn mower

  2. equipments

  3. In a survey

  4. the

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

B.equipments Giải thích: Sửa: equipments => equipment hoặc pieces of equipment Danh từ “equipment” là danh từ không đếm được, do đó ta không thể dùng “s” được. Ngoài ra còn một cách sửa lỗikhác, chính là thêm một danh từ đếm được số nhiều khác ở trước (pieces) Tạm dịch: Trong một cuộc khảo sát của các chủ nhà ở ngoại ô, một máy cắt cỏ được đánh giá là một trong nhữngthiết bị quan trọng nhất.

B.equipments

Giải thích:
Sửa: equipments => equipment hoặc pieces of equipment
Danh từ “equipment” là danh từ không đếm được, do đó ta không thể dùng “s” được. Ngoài ra còn một cách sửa lỗi khác, chính là thêm một danh từ đếm được số nhiều khác ở trước (pieces)
Tạm dịch: Trong một cuộc khảo sát của các chủ nhà ở ngoại ô, một máy cắt cỏ được đánh giá là một trong những thiết bị quan trọng nhất.

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning toeach of the following questions from 48 to 50. After the members of the committee had had lun...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG