Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheer to indicate the correct answer to each of thefollowing questions. ................Alan for hours but he just doesn't answer his mobile. I hope nothing's wrong.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheer to indicate the correct answer to each of the following questions.

................Alan for hours but he just doesn't answer his mobile. I hope nothing's wrong.

  1. I call

  2. I've been calling

  3. I'm calling

  4. I've called

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

B.I've been calling Giải thích: Ta dùng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn diễn tả một hành động bắt đầu trong quá khứ và kéo dài đến hiện tại, nhấnmạnh vào tính liên tục của hành động. Cấu trúc: S + have/has + been + V-ing +... Tạm dịch: Tôi đã gọi cho Alan hàng giờ nhưng anh ấy không trả lời điện thoại. Tôi hy vọng không có gì xảy ra.

B.I've been calling

Giải thích:
Ta dùng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn diễn tả một hành động bắt đầu trong quá khứ và kéo dài đến hiện tại, nhấn mạnh vào tính liên tục của hành động.
Cấu trúc: S + have/has + been + V-ing +...
Tạm dịch: Tôi đã gọi cho Alan hàng giờ nhưng anh ấy không trả lời điện thoại. Tôi hy vọng không có gì xảy ra.

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlinedword(s) in each of the following questions. All children can attend without paying fe...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG