Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheer to indicate the correct answer to each of the followingquestions. The school drama club is............. a play for the school's anniversary, which is due to takeplace next month.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheer to indicate the correct answer to each of the following questions.

The school drama club is............. a play for the school's anniversary, which is due to take place next month.

  1. turning up

  2. bringing down

  3. putting on

  4. making off

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

C.putting on Phrasal verb Giải thích: A. turning up: xuất hiện B. bringing down: đánh bại C. putting on: mặc cái gì và, làm ra hay diễn một vở kịch D. making off: vội vã đi trốn Tạm dịch: Câu lạc bộ kịch của trường đang tạo ra một vở kịch cho lễ kỷ niệm của trường, dự kiến sẽ tổ chức vào thángtới.

C.putting on

Phrasal verb
Giải thích:
A. turning up: xuất hiện
B. bringing down: đánh bại
C. putting on: mặc cái gì và, làm ra hay diễn một vở kịch
D. making off: vội vã đi trốn
Tạm dịch: Câu lạc bộ kịch của trường đang tạo ra một vở kịch cho lễ kỷ niệm của trường, dự kiến sẽ tổ chức vào tháng tới.

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to eachof the following questions from 45 to 47: Difficult though the exam was, he still passe...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG