Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheer to indicate the correct answer to each of the followingquestions. They................. the bridge by the time you come back.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheer to indicate the correct answer to each of the following questions.

They................. the bridge by the time you come back.

  1. will finish

  2. will have finished

  3. will be finished

  4. have finished

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

B.will have finished Thì tương lai hoàn thành Giải thích: Thì tương lai hoàn thành dùng để diễn tả một hành động hay sự việc hoàn thành trước một thời điểm trong tương lai. Công thức: S + will + have + VpII by the time + S + V(s/es) Tạm dịch: Họ sẽ hoàn thành xong cây cầu trước khi anh quay lại.

B.will have finished

Thì tương lai hoàn thành
Giải thích:
Thì tương lai hoàn thành dùng để diễn tả một hành động hay sự việc hoàn thành trước một thời điểm trong tương lai.
Công thức: S + will + have + VpII by the time + S + V(s/es)
Tạm dịch: Họ sẽ hoàn thành xong cây cầu trước khi anh quay lại.

1

Câu hỏi tương tự

Choose the sentence that best rewrites the one given The doctor told him not to talk during the meditation.

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG