Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Make the question for the underlined part in the following sentence: She will live in the USA with her family.

Make the question for the underlined part in the following sentence:

She will live in the USA with her family.

  1. What will she live in with her family?

  2. What will she do in the USA?

  3. Where will she live with her family?

  4. Where will she go with her family?

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chúng ta có phần gạch dưới là “in the USA” (tại nước Mĩ), vậy câu hỏi phải hỏi về nơi chốn. Chúng ta sẽ dùng từ để hỏi “Where”. → Câu A, B sai. Động từ chính trong câu là “live” vậy thì chúng ta sẽ đặt câu hỏi với “Where” và “live” → câu D sai. Suy ra câu C đúng. Chúng ta có cấu trúc Wh- question như sau: “Wh- + will + S + V(base form)?” Vậy cách đặt câu hỏi cho phần được gạch dưới ở câu được cho là: “Where will she live with her family?” (Cô ấy sẽ sống ở đâu với gia đình của cô ấy?) She will live in the USA with her family. (Cô ấy sẽ sống ở nước Mĩ với gia đình của cô ấy.)

Chúng ta có phần gạch dưới là “in the USA” (tại nước Mĩ), vậy câu hỏi phải hỏi về nơi chốn. Chúng ta sẽ dùng từ để hỏi “Where”. → Câu A, B sai.

Động từ chính trong câu là “live” vậy thì chúng ta sẽ đặt câu hỏi với “Where” và “live” → câu D sai.

Suy ra câu C đúng.

Chúng ta có cấu trúc Wh- question như sau: “Wh- + will + S + V(base form)?” Vậy cách đặt câu hỏi cho phần được gạch dưới ở câu được cho là:

 “Where will she live with her family?” (Cô ấy sẽ sống ở đâu với gia đình của cô ấy?)

She will live in the USA with her family. (Cô ấy sẽ sống ở nước Mĩ với gia đình của cô ấy.)

4

Câu hỏi tương tự

Which option is not the use of “will + V(base form)”?

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG