Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Make the correct sentences using suggestions. I/ finish/ my report/ 2 days.

Make the correct sentences using suggestions.

I/ finish/ my report/ 2 days.

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:I will finish my report in two days.

Đáp án đúng: I will finish my report in two days.

4

Câu hỏi tương tự

Give the correct form of the verbs in the simple future. (she / get) the job, do you think?

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG