Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Make questions with How and write the answers using suggestion. the children/ go/ the zoo/ bus

Make questions with How and write the answers using suggestion.

    the children/ go/ the zoo/ bus

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:How do the children go to the zoo? ->They go to the zoo by bus.

Đáp án đúng:How do the children go to the zoo?

                    ->They go to the zoo by bus.

3

Câu hỏi tương tự

Write the comparative sentences using the cues. Miss Trang/ young/ her sister

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG