Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Make questions with How and write the answers using suggestion. Nga and Lan/ go school/ school bus

Make questions with How and write the answers using suggestion.

Nga and Lan/ go school/ school bus

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:How do Nga and Lan go to school? ->They go to school by school bus.

Đáp án đúng:How do Nga and Lan go to school?

                 ->They go to school by school bus.

2

Câu hỏi tương tự

Give the correct form of tense in the blank. We (go) ...............swimming every afternoon.

8

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG