Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Make questions for the underlined words. Our class has Geography on Monday.

Make questions for the underlined words.

Our class has Geography on Monday.

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:What does your/our class have on Monday?

Đáp án đúng: What does your/our class have on Monday?

1

Câu hỏi tương tự

Translate into English. Bạn đã học tiếng Anh được bao lâu rồi?

312

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG