Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Make questions for the underlined words or phrases. Her family name is Tran.

Make questions for the underlined words or phrases.

Her family name is Tran.

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:What is her family name?

Đáp án đúng: What is her family name?

4

Câu hỏi tương tự

Fill in the blank with will or won't. ............... Hoa come here? - No, she .

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG