Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Make questions for the underlined words. My father plays tennis every Friday.

Make questions for the underlined words.
 My father plays tennis every Friday.
 

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:How often does your father play tennis?

Đáp án đúng: How often does your father play tennis?

3

Câu hỏi tương tự

Find which word does not belong to each group. A. hobby B. interest C. music D. pastime

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG