Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Make questions for the underlined parts. I would like to eat chocolate.

 Make questions for the underlined parts.
  I would like to eat chocolate.
 

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:What would you like to eat?

Đáp án đúng: What would you like to eat?

2

Câu hỏi tương tự

Rewrite the sentences. My house is behind the post office. → The post office .................

10

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG