Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Make questions for the underlined parts. He goes to work by bus in the morning.

 Make questions for the underlined parts.

He goes to work by bus in the morning.

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:How does he go to work in the morning?

Đáp án đúng: How does he go to work in the morning?

5

Câu hỏi tương tự

Which option is the use o f “will be able to + V(base form)” ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG